مقایسه تطبیقی بحث اصولی «حجیت خبر واحد» با بحث فلسفی «امکان و اعتبار شناخت تاریخی»
36 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به عنوان یکی از مقالات کتاب «اندیشه و روش در تاریخ» از سوی بنیاد مطالعات تاریخ ایران برگزیده شده و در دست انتشار است