طالقانی؛ به مثابه یک پدیده حوزوی‎
36 بازدید
محل نشر: مجله نسیم بیداری
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/08/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
طالقانی خود را به گونه ای بر زمانه خود تحمیل کرد که کمتر کسی نیازی دید تا درباره مکانت علمی و حوزوی وی چون و چرا کند. اما اکنون که بیش از سه دهه از فقدان او می گذرد جسته و گریخته شاهدیم که سخنانی درباره پیشینه حوزوی او در برخی خاطرات شفاهی مطرح می شود. اهمیت بحث درباره موقعیت حوزوی و روحانی طالقانی از آن روست که او مورد اعتماد طیف متنوعی از دینداران و عالمان دینی جامعه بود ولی منش و سلوک قرآنی و اخلاقی او چندان فراگیر نشد. این پرسش مطرح است که آیا می شود این انقطاع رفتاری و پنداری را به برخی سستی ها و خلل ها در مکانت حوزوی او نسبت داد؟ باید واکاوی شود که چرا طالقانی هیچ گاه در حوزه های علمیه شیعه به عنوان یک متفکر دینی پذیرفته نشد؟ آیا این یک نقص در ساختار فکری او بود و یا دلایل بیرونی دیگری در چنین انقطاعی مؤثر بوده است؟